Põhikiri

Eesti Kirjanike Muuseumite Ühingu põhikiri

 1. Üldsätted
  1. Eesti Kirjanike Muuseumite Ühing ( lühinimetusega EKMÜ; inglise keelse nimetusega Association of Estonian Writer’s Museums; inglise keelse lühinimetusega AEWM) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab Eesti kirjanike muuseumite töötajaid ning taoliste muuseumite arendustööst huvitatud ja kaasaaitavaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
  2. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, kirjandus-ja kultuurimaastiku arendamise huvidest, asutamislepingust ning käesolevast põhikirjast.
  3. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
  4. Ühingu asukoht on Käsikäes 33, Suurupi, Harku vald, Eesti Vabariik.
  5. Ühing on asutatud Tallinnas määramata tähtajaks.
 2. Ühingu eesmärk
  1. Ühingu tegevuse eesmärgid on:
   1. Eesti kirjanike pärandi väärtustamine, hoidmine ning sellele laiema ühiskondliku kõlapinna leidmine
   2. Eesti kirjanduse, kirjanike ja kultuuriajaloo propageerimine ja edendamine Eestis
   3. Ühise võrgustikuna kirjandusalastes ettevõtmistes, tegevustes, projektides osalemine
   4. Kirjanike muuseumite töötajate täiendkoolitamine, kutsehuvide kaitsmine
   5. Erialaste kontaktide edendamine nii Eestis kui teistes riikides
  2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:
   1. korraldab eesti kirjanike muuseumite vahelisi koostööprojekte, konverentse, üritusi, töötube, näitusi jms.
   2. Toetab eesti kirjanike muuseumite arengut, nende külastajasõbralikumaks muutumist, kaasaegsemate ekspositsioonide tegemist, professionaalsuse tõstmist
   3. Organiseerib koolituspäevi, seminare, välisreise, laagreid jms.
   4. Loob kontakte teiste omataoliste muuseumitega mujal maailmas ning teiste isikumuuseumitega Eestis.
   5. Vahendab uuemat erialast kirjandust
   6. Koostab ja haldab veebilehe, mis on atraktiivne ja informatiivne nii sise- ja välisturistile kui ka õpetajale, lapsevanemale, õpilasele.
   7. Koostöö tegemine teiste kirjandusalaste asutuste, seltside, koolidega : arhiivid, raamatukogud, emakeele ja kirjanduse õpetajad, muuseumid, huvikoolid jne.
   8. Loob vajadusel lisa organisatsioone, komisjone, ekspertgruppe, mis on vajalik ühingu eesmärkide täitmiseks.
   9. Kirjastab ja levitab erialast kirjandust ning muid trükiseid
   10. Viib läbi Ühingu tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil tasulisi kultuuriüritusi
   11. Võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi
   12. Teostab Ühingu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga tehinguid
   13. Sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.
   14. Jagab stipendiume vastavalt olemasolevatele tingimustele ja korrale
   15. Autasustab kirjanduse arendamisel silmapaistvaid isikuid
   16. Toetab eesti kirjanduse uurimist
   17. Tegutseb muul moel, mis aitab saavutada eelpool mainitud Ühingu eesmärke
 3. Ühingu liikmeskond
  1. Ühingu liikmed on eesti kirjanike muuseumite töötajad ja teised füüsilised ja juriidilised isikud, kes on huvitatud osalemisest Ühingu tegevuses ning tunnistavad Ühingu põhikirja ja eesmärke.
  2. Ühingu liikmeid võtab vastu Ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel
  3. Ühingust välja arvab liikme Ühingu juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel
  4. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega ka juhul, kui liikme tegevus on vastuolus Ühingu eesmärkide ja hea tavaga.
  5. Isikud, kes on eriti aktiivselt toetanud Ühingu tegevust, püüdlusi, võib üldkoosolek valida Ühingu auliikmeks. Ettepaneku auliikme esitamiseks võivad teha kõik Ühingu liikmed.
 4. Ühingu liikmete õigused ja kohustused
  1. Ühingu liikmel on õigus :
   1. võtta osa Ühingu korraldatavatest üritustest
   2. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul
   3. olla valitud Ühingu juhatusse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks
   4. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
  2. Ühingu liige on kohustatud:
   1. aitama ellu viia Ühingu eesmärke
   2. järgima Ühingu põhikirja ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid
   3. tasuma liikmemaksu, juhul kui üldkoosolek on selle kehtestanud
 5. Ühingu üldkoosolek
  1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, mille pädevuses on:
   1. Määratleda Ühingu eesmärgid ning põhilised tegevussuunad ja muuta ühingu põhikirja
   2. valida Ühingu esimees, juhatus ja revisjonikomisjon
   3. ära kuulata ja kinnitada Ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded
   4. määrata sisseastumis- ja liikmemaksude suurus
   5. otsustada vajaduse korral Ühingu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise üle
   6. moodustada vajaduse korral Ühingu osakondi
   7. otsustada muude küsimuste üle, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
  2. Ühingu üldkoosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aasta jooksul. Erakorraline üldkoosolek tuleb kokku Ühingu juhatuse või revisjonikomisjoni ettepanekul, samuti juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust näidates vähemalt 1/3 Ühingu liikmeist.
  3. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus, tehes selle toimumise aja, koha ja päevakorra teatavaks hiljemalt 1 kuu enne koosolekut igale Ühingu liikmele saadetava kirjaliku teate kaudu.
  4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sellel osalevate liikmete arvust olenemata. Hääletamisel on igal Ühingu liikmel üks hääl. Üldkoosolekult puuduv liige saab hääleõiguse delegeerida teisele Ühingu liikmele sellekohase kirjaliku avaldusega.
  5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmeist või nende esindajaist.
 6. Ühingu juhatus
  1. Ühingu tegevust juhib ja Ühingut esindab vähemalt 3-5 liikmeline juhatus, kes valib endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe
  2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks järjestikuseks valimisperioodiks.
  3. Juhatuse pädevusse kuulub:
   1. Ühingu aastaeelarve koostamine ja kinnitamine ning selle täitmise jälgimine
   2. Ühingu üldkoosoleku kokkukutsumine
   3. üldkoosolekute vahelisel perioodil Ühingu ette kerkinud ülesannete lahendamine
   4. uute liikmete vastuvõtmine
   5. vajaduse korral tegevjuhi palkamine
   6. vajaduse korral Ühingu liikmetele põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine
   7. projektide kirjutamine/ tellimine, vastutajate määramine
   8. arvelduskontode avamine ja sulgemine
   9. lepingute sõlmimine juriidiliste- ja üksikisikutega
   10. välissuhete korraldamine ja koordineerimine
   11. Ühingu juhatus võib otsuseid vastu võtta juhatust kokku kutsumata, kui selle poolt on hääletanud kirjalikult (k.a e-maili teel) vähemalt ¾ liikmetest
   12. Ühingu juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.
  4. Ühingu esimees
   1. esindab Ühingu kõikides õigustoimingutes ja asjaajamistes, peab läbirääkimisi ja sõlmib Ühingu nimel lepinguid;
   2. käsutab vastavalt juhatuse koostatud eelarvele Ühingu rahalisi vahendeid.
 7. Revisjonikomisjon
  1. Ühingu põhikirja järgimist, finantsmajanduslikku tegevust ja üldkoosoleku otsuste täitmist kontrollib revisjonikomisjon.
  2. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek ametisse kaheks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks järjestikuseks valimisperioodiks.
  3. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
  4. Revisjonikomisjoni liikmed võivad juhatuse koosolekuist osa võtta nõuandva häälega.
 8. Ühingu vara ja sümboolika
  1. Ühingu majandusliku aluse moodustavad: liikmemaksud; ettevõtete, asutuste ja kodanike vabatahtlikud annetused; sponsorlus; omavalitsustelt, nii siseriiklikest kui rahvusvahelistest projektidest laekuvad tulud. Samuti tasulistest üritustest, Ühingu meenete, trükiste, õppematerjalide ja muudest allikatest laekuvad tulud.
  2. Rahalisi vahendeid kasutatakse Ühingu põhikirjast lähtuvate eesmärkide saavutamiseks; nende kasutamise otsustab eelarvest lähtudes Ühingu juhatus.
  3. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest
  4. Ühingul on pitsat, logo ja kodulehekülg
 9. Ühingu ühinemine, jagunemine või likvideerimine
  1. Ühingu ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub Ühingu üldkoosoleku otsusel seaduses sätestatud korras.
  2. Ühingu likvideerijaiks on juhatus või üldkoosoleku määratud isikud.
  3. Ühingu likvideerimisel otsustab olemasolevate vahendite ja vara saatuse üldkoosolek.

Eesti Kirjanike Muuseumite Ühingu põhikiri on kinnitatud asutajaliikmete poolt 17.02.2010

MTÜ juhatus

 • Maarja Vaino
  A.H.Tammsaare muuseum Tallinnas
 • Kairi Tilga
  E. Vilde muuseum
 • Arne Tegelman
  O. Lutsu kihelkonnakooli muuseum
 • Mari Niitra
  Juhan Liivi Muuseum
 • Elle-Mari Talivee
  Underi-ja Tuglase Kirjanduskeskus

© Eesti Kirjanike Muuseumide Ühing 2016

English